Uupumus ja MS

Uupumus ja MS

Eija Rosti-Otajärvi, neuropsykologian erikoispsykologi, dosentti
Tays, neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualue

Uupumus on yksi yleisimmistä ja sairastavan toimintakykyyn eniten vaikuttavista MS-taudin oireista. Tavallisuudesta poikkeava uupumus on usein taudin varhaisimpia oireita ja sitä ilmenee noin 80 %:lla sairastavista. Uupumus voi heikentää sairastavan työkykyä, sosiaalisten suhteiden ylläpitoa, psyykkistä hyvinvointia ja päivittäistä toimintakykyä ja näin ollen heijastua laaja-alaisesti sairastavan elämänlaatuun.  

 

Mitä MS-tautiin liittyvä uupumus on ja miten se ilmenee?

Uupumuksella tarkoitetaan fyysisen tai henkisen energian tai tarmon puutteen tunnetta, joka häiritsee toimimista normaalilla tavalla. Uupumus voi ilmetä motorisena, kognitiivisena tai yleisenä uupumuksen tunteena. Motorisella uupumuksella tarkoitetaan fyysisen suoriutumisen ohimenevää heikkenemistä fyysisen ponnistelun aikana. Motorinen uupumus vaikeuttaa fyysisen toiminnan pitkäkestoista ylläpitämistä ja palautuminen fyysisestä rasituksesta saattaa kestää kauemmin. Kognitiivisella uupumuksella tarkoitetaan puolestaan kognitiivisen suoriutumisen ohimenevää heikkenemistä kognitiivisen ponnistelun aikana. Kognitiivinen uupumus vaikeuttaa tavallisesti ajattelun, muistin ja keskittymisen pitkäkestoista ylläpitämistä. Tämä voi näkyä muun muassa toiminnan hidastumisena ja virhealttiutena sekä ajatustoimintojen väsymisen tunteena.  

 

Uupumus voi ilmetä ilman erityistä syytä, tulla äkisti ja varoittamatta, rajoittaa pitkäkestoista toimintaa sekä hankaloittaa velvollisuuksista huolehtimista. Uupumus ei ole aina suhteessa rasituksen määrään, vaan se voi yllättää kesken kiinnostavan keskustelun tai kodinhoidollisten askareiden. Uupumus ei välttämättä vaivaa päivittäin, yhtenä päivänä olotila voi olla energinen kun taas toisena olotila voi olla lopen uupunut ja voimaton. Jaksavuus saattaa loppua kesken pitkäkestoisen suorituksen ja saatetaan tarvita tavallista enemmän taukoja, tai työpäivä pinnistellään loppuun, mutta kotiin päästyä ei jakseta muuta kuin levätä ja palautua työpäivän rasituksesta.

MS ja uupumus

 

Uupumuksen yhteys muihin MS-tautiin liittyviin tekijöihin

Uupumusta esiintyy sairastavan iästä ja sairauden kestosta riippumatta kaikissa MS-taudin muodoissa. Se saattaa olla yleisempää progressiivisissa sairauden muodoissa kuin aaltomaisesti etenevissä. Uupumus pahenee usein iltaa kohden ja lämmön vaikutuksesta. Myös kuume, tulehdus, stressi tai taudin pahenemisvaihe voivat lisätä uupumusta.

 

Uupumus voi korostaa kognitiivisia oireita, kuten muisti- ja keskittymisvaikeuksia. Uupumukseen voi liittyä myös tunnereaktioiden herkistymistä ja mielialan laskua. Ärtyvyyskynnys voi laskea, pinna palaa helposti ja väsyneenä voi esimerkiksi tulla tiuskittua läheisille tahtomattaan.

 

Mistä uupumus MS-taudissa johtuu?

 

Uupumuksen syntymekanismi MS-taudissa on tuntematon. Primaarisina syinä on pidetty muun muassa neuroimmunologisia mekanismeja, kuten tulehduksellisten välittäjäaineiden tuotantoa, aivojen frontosubkortikaalisten ratayhteyksien ja tyvitumakkeiden toimintahäiriötä, aivojen toiminnallista kortikaalista reorganisaatiota sekä neuroendokriinistä epätasapainoa. Uupumuksen voimakkuuden on havaittu korreloivan vain kohtalaisesti aivojen magneettikuvissa näkyvien muutosten kanssa. Myös mielialatekijät, unihäiriöt, kivut ja lääkitys saattavat vaikuttaa uupumukseen.

Updated: 01-03-2018